นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการให้ความยินยอม

บริษัท สัมมิท เคมิคอล จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ใช้ข้อมูลฯ” หรือ “การใช้ข้อมูลฯ”) ตามเงื่อนไขรายละเอียดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล”
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมไปแล้ว
“ท่าน”
หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้ความยินยอม
"คุกกี้ (Cookie)"
หมายถึง ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่มีไว้สำหรับเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์โดยที่เว็บไซต์จะส่งคุกกี้ส่งเข้ามาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่านในขณะที่ท่านกำลังใช้งานเว็บไซต์ซึ่งคุกกี้จะมีทั้งแบบที่จะหมดอายุทันทีที่ท่านปิดโปรแกรม Browser ที่ใช้งาน และแบบที่จะคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่านจนกว่าท่านจะลบคุกกี้นั้นออกไป

2. ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลฯ ของท่าน (ก) ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ และ/หรือ (ข) ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการให้ความยินยอมตามข้อ (ก) นั้นท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ท่านได้ให้ไปก่อนหน้านี้แล้ว

3. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
     3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านโดยตรง
     3.2 ข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งอื่น
     3.3 ข้อมูลจากเว็บไซต์ (เข่น เว็บไซต์ทาง social media)
     3.4 ข้อมูลอื่นๆ ที่จัดเก็บโดยเทคโนโลยีการสื่อสาร
บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานของท่านให้ดียิ่งขึ้นแต่ท่านสามารถปิดการใช้งานหรือปฏิเสธการติดตั้ง คุกกี้ได้โดยการตั้งค่าในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารที่ท่านใช้งาน แต่โปรดตระหนักว่าการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้หรือใช้งานได้อย่างจำกัด

4. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บ
     4.1 ชื่อ-นามสกุล: เพื่อยืนยันตัวตน เพื่อให้บริการ เพื่อส่งเสริมการขายและการตลาด เพื่อแจ้งข่าวสารและปรับปรุงข้อมูลใหม่ เช่น จดหมายข่าว แบบสอบถาม
     4.2 หมายเลขโทรศัพท์: เพื่อใช้สำหรับการติดต่อ เพื่อให้บริการ เพื่อส่งเสริมการขายและการตลาด เพื่อแจ้งข่าวสารและปรับปรุงข้อมูลใหม่ เช่น จดหมายข่าว แบบสอบถาม
     4.3 หมายเลขบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : เพื่อยืนยันตัวตนสำหรับการให้บริการหรือการติดต่อสื่อสาร เพื่อตรวจจับและป้องกันการทุจริตจากการกระทำของผู้ไม่ประสงค์ดี
     4.4 ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address): เพื่อใช้สำหรับการติดต่อกับท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่านที่มีอยู่กับบริษัทฯ เพื่อแจ้งข่าวสารและปรับปรุงข้อมูลใหม่ เช่น จดหมายข่าว แบบสอบถาม
     4.5 ที่อยู่ตามไปรษณีย์สำหรับการส่งจดหมาย หนังสือ และการแจ้งข้อมูลต่างๆ: เพื่อการบริการ สำหรับการติดต่อ การจัดส่งเอกสาร/วัสดุ/สิ่งของ ประเภทต่างๆ
     4.6 ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น บัญชีธนาคาร รายละเอียดสินค้า รายละเอียดการชำระเงินและการบริการอื่นๆ ที่ท่านได้ซื้อจากบริษัทฯ

5.ช่องทางที่บริษัทฯ เก็บข้อมูลของท่าน
     1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัทฯ โดยตรงเพื่อการจัดทำสัญญาหรือเอกสารอื่นใดสำหรับการซื้อขายกับบริษัท สัมมิท เคมิคอล จำกัด และ/หรือเพื่อการเข้าทำนิติกรรมอื่นๆ กับบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากการซื้อขายดังกล่าว รวมถึงข้อมูลทางบัญชีสื่อสังคม (Social media accounts)
     2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้บริษัทฯ เพื่อการติดต่อประสานงานในอนาคต
     3.ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน หรือ การจัดเก็บ IP address และ MAC address เป็นต้น
     4.ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ โดยการบันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา เพื่อการให้บริการ หรือการรับเรื่องต่างๆ ผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ
     5.ข้อมูลที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าเยี่ยมชม (Visitor) หรือเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติงานให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ
     6.บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากหน่วยงาน/บุคคลภายนอก เช่น บริษัทฯ ที่แนะนำท่านให้แก่บริษัทฯ หรือคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น
     7.ข้อมูลจากแพลตฟอร์มออนไลน์ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีในระบบอินเทอร์เน็ต การทำแบบสำรวจ การจัดกิจกรรม หรือการกรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอโปรโมชั่น การกดติดตามเพื่อรับข้อมูลการส่งเสริมการขาย หรือเพื่อเชื่อมต่อกับบริษัท

6. ความยินยอมให้ใช้ข้อมูลฯ
     6.1 ท่านตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการใช้บริการของท่าน และยินยอมให้บริษัทฯ ส่ง โอน ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้แก่ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัทฯ สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือ นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์/นิติสัมพันธ์ด้วยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ในการขายสินค้า ให้บริการ วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงคุณภาพสินค้าหรือการให้บริการ เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจบ่งชี้ถึงการทุจริต และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือให้บริการระหว่างท่านกับบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
     6.2 ท่านยอมรับว่าเอกสารใดๆ ก็ตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำหรือรวบรวมขึ้นอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีข้อมูลส่วนบุคคลถูกบันทึกอยู่ในนั้นทั้งที่ได้เขียนไว้บนเอกสารกระดาษ บันทึกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ สื่อรูปแบบอื่นๆ ถือว่าเป็นเอกสารและหลักฐานที่มีผลสมบูรณ์และผูกพันตามกฎหมายแม้ว่าท่านจะไม่ได้ลงนามในเอกสารเหล่านั้นก็ตาม

7. การสื่อสารทางการตลาด
บริษัทฯ อาจจะส่งจดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารประเภทอื่นๆ ทั้งในรูปแบบเอกสารกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ หรือแจ้งข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่หากท่านไม่ประสงค์จะได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวท่านสามารถยกเลิกการรับสื่อทางการตลาดเหล่านั้นได้ตามวิธีการขั้นตอนที่ระบุในเอกสารที่ส่งมานั้น

8. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเท่าที่จำเป็น (1) ตามวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลฯ (2) ตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ (3) ตามความจำเป็นทางเทคนิค

9. ความปลอดภัยของข้อมูล
บริษัทฯ จะใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยปฏิบัติตามวิธีการและหลักการที่ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอก (ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมาย) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามท่านยอมรับว่าไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใดที่สามารถป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างสมบูรณ์ และหากท่านมีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ มีข้อบกพร่องหรือมีความเสี่ยงที่จะมีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบได้ทันทีตามช่องทางการติดต่อที่ระบุในข้อ 11

10. สิทธิของท่าน
ในการให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ นั้น ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้
     10.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
     10.2 สิทธิในการขอถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ตามหนังสือฉบับนี้ (ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 2)
     10.3 สิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
     10.4 สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บในอุปกรณ์ที่ทำงานอัตโนมัติในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติตลอดจนมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หรือ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรงยกเว้นโดยสภาพทางเทคนิคแล้วไม่สามารถทำได้
     10.5 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
     10.6 สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
     10.7 มีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับใช้ข้อมูล
     10.8 มีสิทธิร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
     10.9 มีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว (ท่านสามารถดูรายละเอียดในเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)

11. เรื่องอื่นๆ
     11.1 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย
     11.2 บริษัทฯ มีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยที่ท่านสามารถตรวจ สอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

12. ช่องทางการติดต่อกับบริษัทฯ
หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อกับบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิต่างๆ ของท่านตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

Email Address:
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
คุณสุจิตรา สารสมุทร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร 02-088-4789

ที่อยู่ตามไปรษณีย์:
บริษัท สัมมิท เคมีคอล จำกัด อาคารพรีเมียร์เพลซ ชั้น 5 เลขที่ 2 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250